מובא בתלמוד במסכת קידושין (ע, א): אמר רבה בר רב אדא אמר רב: כל הנושא אשה לשם ממון, יהיו לו בנים שאינם הגונים. והעניין הוא, שהחתונה צריכה להיות מבוססת על האהבה שבין בני הזוג, ולא על שום סיבה חיצונית אחרת, ולכן נישואין שנעשו לשם ממון, אינם עולים יפה, וממילא הבנים שנולדים אינם הגונים.
 
וכן כתב הרמ"א (אה"ע ב, א): שאין לחתן להתקוטט עם משפחת כלתו בעבור הממון, ומי שעושה כן, ומתקוטט עם משפחת כלתו בעבור ממון, אינו מצליח ואין זיווגו עולה יפה. והטעם לזה הוא, כי הממון שאדם לוקח עם אשתו בדרך של קטטה או סחיטה אינו ממון של יושר, והעושה כן נקרא נושא אשה לשם ממון. אלא כל מה שיתנו לו חמיו וחמותו יקח בעין טובה, ואז יצליח.
 
שאלה: האם אפשר לכוף את ההורים לסייע לחתונת ילדם?
 
תשובה: אמנם כבר הזכרנו שמצווה על ההורים לחתן את ילדיהם, וכמובן מצווה זו כוללת גם השתתפות כספית. אך מכל מקום המצווה היא שלהם ותחת אחריותם, ואין החתן או הכלה רשאים לכוף אותם לזה. וגם בית הדין אינו רשאי לכוף את ההורים לעזור לחתונת בנם, ואפילו הם עשירים. אבל לחתונת הבת, יכול בית הדין לכוף את ההורים, שיש ביכולתם, לסייע בשיעור מזערי של קיום חתונה צנועה. וכן כתב הרמ"א לגבי הסיוע לחתונת הבת (אה"ע ע, א): "אף על פי שמצווה ליתן לבתו נדוניה ראויה, מכל מקום אין כופין אותו, אלא מה שירצה יתן, רק שישיאן". כלומר, אין בית הדין מתערב בסכסוכים המשפחתיים שבין ההורים לבתם ומשפחת חתנם, ולכן אף שההורים מצווים לעזור לילדיהם לפי רמת עושרם, מכל מקום אין כופים אותם לזה. אבל לגבי עצם חתונת הבת, היו כופים את אבי הכלה, אם הוא יכול, לתת לכל הפחות שיעור מזערי כדי שתוכל להתחתן (שו"ע אה"ע נח, א, חלקת-מחוקק ב).
 
יש לציין כי עיקר הסיוע שדברו בו חכמים, הוא כדי שיוכלו להתחיל את דרכם, בסיוע בקניית רהיטים ואולי תשלום שכר דירה לתקופה מסוימת, ולקיום סעודת חתונה וקניית מלבושים מתאימים לחתן ולכלה. אבל אין הכוונה למימון חתונה מפוארת ויקרה, שבאמת אין בה צורך ממשי.
 
אם כן לסיכום, ראוי שההורים מעצמם יסייעו לחתונות ילדיהם. ואם לא יתנדבו מעצמם, מותר לילדים לדבר ולבקש, אך לא להתקוטט. ואם לא יתנו, ישא החתן את כלתו לשם שמים וה' יצליח את דרכיהם.
 
ועוד כדאי לציין, שבתשובות 'אז-נדברו' (ח"ט נ"א) כתב, שמצד הדין אין ההורים צריכים להיכנס לחובות כדי לחתן את ילדיהם. ואולי ראוי להוסיף, שלמרות שהילדים עומדים להתחתן, עדיין הם מצווים במצוות כיבוד אב ואם, וכמובן מוטלת עליהם האחריות להקל מעל הוריהם. ואם בעקבות החתונה רמת חייהם של ההורים תרד, ודאי שחובת הילדים לעמוד על כך שההורים לא ישקיעו בחתונתם סכום גדול כל כך. וקל וחומר שאסור ללחוץ על ההורים להיכנס לחובות שיעיקו עליהם.
לאתר פניני הלכה - לחץ כאן

לשיחת ניתוח דייט - לחץ כאן

לתוכנית ליווי אישי לחתונה - לחץ כאן


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים